Zarząd „S4E” z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 14 września 2015 r. otrzymał podpisaną z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank”) umowę o kredyt w rachunku bieżącym. Na podstawie przedmiotowej umowy Emitent uzyskał kredyt w wysokości 8 mln zł, który po spłacie zadłużenia z tytułu kredytu odnawialnego udzielonego Spółce przez BGŻ BNP Paribas S.A. będzie wykorzystany na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Ostateczny termin spłaty kredytu wyznaczony został na dzień 07 września 2016 r. Oprocentowanie kredytu oparte jest o zmienną stopę procentową określoną jako suma stopy WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych notowanej w pierwszym dniu roboczym miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło pierwsze wykorzystanie kredytu, a następnie notowanej w pierwszym dniu roboczym każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego oraz marży w wysokości 0,70% w stosunku rocznym. Zabezpieczeniem wierzytelności Banku są umowa cesji wierzytelności przysługujących Spółce od dłużników wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w dniu 14 września 2015 r. otrzymał podpisaną przez Bank Promesę kredytową, na podstawie której uzyska rozszerzenie kredytu w rachunku bieżącym o kwotę 7 mln zł. Kredyt zostanie udzielony pod warunkiem przedstawienia ostatecznych danych finansowych za III kwartał 2015 r., utrzymania wysokości wskaźnika zadłużenia/EBITDA oraz innych wskaźników na odpowiednim poziomie, a także ustanowienie na rzecz Banku zabezpieczenia w postaci cesji wierzytelności. Zobowiązanie Banku z tytułu Promesy kredytowej ważne jest do dnia 30 listopada 2015 r.
W dniu 14 września 2015 r. Emitent otrzymał również podpisaną przez Bank Umowę ramową dotyczącą transakcji terminowych i pochodnych, na podstawie której uzyskał limit w wysokości 2 mln zł na transakcje terminowe walutowe typu forward. W ramach zabezpieczenia wierzytelności Banku podpisana została umowa depozytu zabezpieczającego, przedmiotem której jest ustanowienie przez Spółkę zabezpieczenia pieniężnego oraz oświadczenie o poddaniu się przez Spółkę egzekucji do kwoty 4 mln zł, na które Bank może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 31 grudnia 2018 r.
Pozostałe warunki umów zawartych przez Emitenta nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Łączna wartość umów zawartych przez Spółkę z Bankiem wynosi 17 mln zł. Zarząd Spółki uważa powyższe informacje za istotne, bowiem mają one wpływ na rozwój prowadzonej przez Emitenta działalności oraz na sytuacją majątkową i finansową.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
  • Sebastian Karpiński – Członek Zarządu