Zarząd „S4E” z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 24 listopada 2015 r. otrzymał podpisany z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank”) aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym o zawarciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym z dnia 2015-09-14.

Na podstawie aneksu o którym powyżej Emitent uzyska rozszerzenie kredytu w rachunku bieżącym o kwotę 7 mln zł. Warunki umów zawartych przez Emitenta nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Łączna wartość umów zawartych przez Spółkę z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. wynosi 17 mln zł.
Zarząd Spółki uważa powyższe informacje za istotne, bowiem mają one wpływ na rozwój prowadzonej przez Emitenta działalności oraz na sytuacją majątkową i finansową, a w związku z tym mogą w znaczący sposób wpłynąć na cenę lub wartość notowanych akcji.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
  • Sebastian Karpiński – Członek Zarządu