Zarząd S4E S.A. („Emitent”) informuje, że zmianie ulega termin publikacji raportu okresowego Emitenta za II kwartał 2015 roku. Decyzją Zarządu Emitenta data przekazania do publicznej wiadomości przedmiotowego raportu, pierwotnie określona na 14 sierpnia 2015 r., zostaje zmieniona na dzień 6 sierpnia 2015 r.

Jednocześnie Emitent informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2015 roku wskazane w raporcie bieżącym EBI nr 3/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. nie ulegają zmianie.
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
  • Sebastian Karpiński – Członek Zarządu