Podstawa prawna:

  • Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 7 października 2016 r. podpisał aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Handlowym S.A. w wysokości 8 mln zł otrzymanej w dniu 14 września 2015 r. W wyniku aneksu zmieniony został ostateczny termin spłaty kredytu na dzień 11 listopada 2016 r. Pozostałe warunki umowy kredytowej nie uległy zmianie i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. O zawarciu ww. umowy kredytowej Emitent informował raportem bieżącym w systemie EBI nr 19/2015 z dnia 14 września 2015 r. oraz o zawarciu aneksu raportem bieżącym w systemie ESPI nr 9/2016 z dnia 12 września 2016 r.