Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 11 maja 2016 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały o powołaniu w skład Zarządu S4E S.A. na wspólną dwuletnią kadencję następujące osoby:

  • pana Pawła Piętka i powierzyła mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki,
  • pana Sebastiana Karpińskiego i powierzyła mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki,
  • pana Arkadiusza Możdżeń i powierzyła mu pełnienie funkcji Członka Zarządu Spółki.
Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej kolejna kadencja Zarządu rozpocznie się w dacie zatwierdzenia przez ZWZA Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2015. Wszystkie powołane osoby były członkami Zarządu poprzedniej kadencji.
Jednocześnie Spółka oświadcza, że informacje o powołanych osobach wymagane §10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu NC zostały opublikowane:

  • pan Paweł Piętka – rb 14/2014 z dnia 09.07.2014 r.
  • pan Sebastian Karpiński – rb 17/2014 z dnia 29.11.2014 r.
  • pan Arkadiusz Możdżeń – rb 2/2016 z dnia 01.02.2016 r.
Oświadczenia ww. osób pozostają aktualne.
Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
  • Sebastian Karpiński – Wiceprezes Zarządu