Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd S4E S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o podpisaniu aneksu do umowy z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna (dalej „BZ WBK”), w wyniku którego Spółka przystąpiła do umowy o linię na finansowanie (dalej „Umowa”) wybranych spółek Grupy Kapitałowej ABC Data S.A.

W ramach Umowy BZ WBK udostępnia Spółce limit do wykorzystania w formie gwarancji bankowych, akredytyw stand-by oraz akredytyw dokumentowych w kwocie do łącznej wysokości 10 mln PLN w okresie dostępności linii do 6 lutego 2019 roku.

Zabezpieczeniem Umowy jest oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 15 mln PLN. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.