Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 9 maja 2017 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja pani Iwony Jacks z funkcji członka Rady Nadzorczej S4E S.A. z dniem 15 maja 2017 r. ze skutkiem na koniec dnia.

Podstawa prawna:

  • §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO