Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) Zarząd S4E S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 5 lutego 2015 r. otrzymał zawiadomienie przekazane w trybie art. 69 Ustawy od Pana Bartosza Stebnickiego, którego treść Spółka przesyła w załączeniu.
Załączniki: