Skrócona nazwa emitenta S4E S.A.

Temat Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu: Zarząd S4E S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, która została opóźniona na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR. W dniu 13 lipca 2016 r. Zarząd S4E S.A. powziął informację od spółki ABC Data S.A. dotyczącą zakończenia badania due diligence spółki S4E S.A. przez doradców ABC Data S.A. wraz z informacją o rozważaniu przez ABC Data S.A. akwizycji S4E S.A. i prowadzeniu w tym kierunku negocjacji z akcjonariuszami S4E S.A.
Popóźnienia informacji poufnej był fakt, że ujawnienie informacji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy spółki S4E S.A., ponieważ ujawnienie informacji poufnej mogłoby doprowadzić do wycofania się spółki ABC Data S.A. z podjętych negocjacji. Ponadto zdaniem Zarządu S4E S.A. ujawnienie informacji poufnej mogłoby doprowadzić do pojawienia się konkurencyjnych do S4E S.A. podmiotów zainteresowanych przeprowadzeniem transakcji połączenia z ABC Data S.A., tym samym wywierając silną presję konkurencyjną na warunki transakcji lub wręcz uniemożliwiając przeprowadzenie ww. transakcji.
Podpisy osób reprezentujących spółkę:

  • 2016-08-22, Paweł Piętka – Prezes Zarządu
  • 2016-08-22, Sebastian Karpiński – Wiceprezes Zarządu