Skrócona nazwa emitenta S4E S.A.

Temat Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za 2016 r.
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu: Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 15 lipca 2016 r. Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu wyraziła rekomendację o przeznaczeniu przyszłego zysku netto S4E S.A. za rok obrotowy 2016 w całości na kapitał zapasowy. Powyższa rekomendacja może mieć korzystny wpływ na oferty kredytowe banków zaproponowane Emitentowi.
Podpisy osób reprezentujących spółkę:

  • 2016-07-15, Paweł Piętka – Prezes Zarządu
  • 2016-07-15, Sebastian Karpiński – Wiceprezes Zarządu