Zarząd S4E S.A. informuje, iż w dniu 31 marca 2016 r. na bazie podpisanej przez Spółkę umowy z Bankiem Handlowym S.A. uruchomiony został kredyt odnawialny w wysokości 5 mln zł. Kredyt zostanie przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Emitenta. Ostateczny termin spłaty kredytu wyznaczony został na 30 marca 2017 r. Oprocentowanie kredytu oparte jest o zmienną stopę procentową określoną jako suma stopy WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych + marża banku. Zabezpieczenie wierzytelności banku jest typowe dla tego typu umów, w tym umowa cesji wierzytelności Emitenta i cesja praw z umowy ubezpieczenia. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Ponadto wpłynęły do Spółki podpisane aneksy do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Handlowym S.A., o zawarciu której Spółka informowała w raportach bieżących nr 19/2015 i nr 21/2015. Na podstawie powyższych aneksów wartość kredytu w rachunku bieżącym uległa zmniejszeniu do maksymalnej kwoty 11 mln zł. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
  • Sebastian Karpiński – Wiceprezes Zarządu