Podstawa prawna:

  • Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd S4E S.A. powziął informację, że ABC Data S.A. (główny akcjonariusz S4E S.A.) w dniu dzisiejszym ustanowił poręczenie za zobowiązania z tytułu umowy o wielocelowej linii kredytowej udzielonej S4E S.A. przez Alior Bank S.A. Zabezpieczeniem Umowy kredytowej S4E S.A. jest oświadczenie ABC Data S.A. o poddaniu się egzekucji do kwoty 28 mln zł. Poręczenie zostało udzielone na okres do dnia 22 maja 2021 r. Tym samym został spełniony warunek zwiększenia limitu linii kredytowej do kwoty 14 mln zł w umowie kredytowej z Alior Bankiem, o której Emitent informował w rb 6/2017 z dnia 13 czerwca 2017 roku.