Podstawa prawna:

  • Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Zarząd S4E S.A przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2017 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:
  • SPV SAIL Sp. z o.o.
  • Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 1.412.423
  • Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.412.423
  • Udział głosów na tym WZA: 100,00%
  • Udział w ogólnej liczbie głosów: 81,30%