Podstawa prawna:

 • §4 ust. 2 pkt 4 i 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.
Zarząd S4E S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 7 czerwca 2017 roku wpłynęło do Spółki od akcjonariusza Spółki działającego na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2017 roku, godzina 11:00 następujących spraw: podjęcia uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki, podjęcia uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. Ponadto akcjonariusz zamieścił projekty następujących uchwał:
Uchwała nr …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki S4E S.A. z dnia 28 czerwca 2017 r.
Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą S4E Spółka Akcyjna niniejszym postanawia odwołać następujących członków Rady Nadzorczej Spółki:
 • Pana Krzysztofa Dzubę,
 • Pana Pawła Ryniewicza,
 • Panią Katarzynę Lomankiewicz,
 • Pana Piotra Żelakiewicza, oraz
 • Pana Mateusza Iżowskiego.
Uchwała nr …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki S4E S.A. z dnia 28 czerwca 2017 r.
Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą S4E Spółka Akcyjna niniejszym postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:
 • Pana Krzysztofa Dzubę, powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 • Pana Pawła Ryniewicza, powierzając mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
 • Panią Katarzynę Lomankiewicz,
 • Pana Mateusza Iżowskiego, oraz
 • Pana Piotra Żelakiewicza.
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje zaktualizowaną treść ogłoszenia i projekty uchwał.