Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 15 lipca 2016 r. Rada Nadzorcza dokonała wyboru BDO Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000293339 na audytora, który przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego S4E S.A. za rok 2016. Podmiot wpisany jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3355.

Podstawa prawna: §3 ust 1 pkt. 11 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
  • Sebastian Karpiński – Wiceprezes Zarządu