Podstawa prawna:

  • Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 15 listopada 2016 r. Zarząd S4E S.A. powziął informację, że w dniu dzisiejszym nastąpiło wykonanie umowy inwestycyjnej na podstawie której ABC Data S.A. nabyła pakiet kontrolny w kapitale zakładowym S4E S.A. Zgodnie z umową inwestycyjną z dnia 22 sierpnia 2016 r. (rb ESPI 5/2016) ABC Data S.A. nabyła 100% udziałów w spółce celowej SPV Sail Sp. z o.o., posiadającej pakiet kontrolny w kapitale zakładowym spółki S4E S.A. w łącznej liczbie 1.412.423 akcji, stanowiący 81,3% udziału w kapitale zakładowym S4E S.A.
Zarząd S4E S.A. powziął informację, że zgodnie z ustalonymi w umowie warunkami transakcji w dniu dzisiejszym rozliczona została częściowa zapłata za akcje w kapitale zakładowym S4E S.A. w wysokości 20,8 mln PLN. Ostateczna cena za 81,3% udziałów w kapitale zakładowym S4E S.A. zostanie skalkulowana nie później niż do 30 czerwca 2018 r. oraz jest uzależniona od spełnienia przez sprzedających i S4E S.A. celów biznesowych określonych w umowie inwestycyjnej.