Podstawa prawna:

  • §4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.
Zarząd S4E S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy S4E S.A. na 20 grudnia 2016 roku oraz treść projektów uchwał.