Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 12 lipca 2019 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od MCI Venture Projects spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VI S.K.A z siedzibą w Warszawie oraz Roseville Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.