Zawiadomienie w trybie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Zarząd S4E S.A., działając na mocy postanowień normy z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: "Ustawa"), informuje, w nawiązaniu do wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ABC Data S.A. z dnia 21 grudnia 2018 r., o otrzymaniu - na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy - zawiadomienia o zawarciu porozumienia, które przewiduje między innymi ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji ABC Data S.A. ("Porozumienie"). Członkowie Porozumienia, tj. MCI.Private Ventures FIZ działający na rzecz Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0; Also Holding AG z siedzibą w Emmen; MCI Venture Projects Sp. z o.o. VI S.K.A. z siedzibą w Warszawie; oraz Roseville Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; posiadali łącznie - przed zawarciem Porozumienia - 78 732 727 akcji ABC Data S.A., co stanowiło 62,85% kapitału zakładowego i co dawało prawo do 60,72% ogólnej liczby głosów ABC Data S.A. Członkowie Porozumienia - po jego zawarciu - posiadają łącznie 78 732 727 akcji ABC Data S.A., co stanowi 62,85% kapitału zakładowego i co daje prawo do 60,72% ogólnej liczby głosów ABC Data S.A. W załączeniu do niniejszego raportu S4E S.A. przekazuje treść otrzymanego zawiadomienia.

 

32606817_Zawiadomienie