Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o rezygnacji pani Katarzyny Nowak (Lomankiewicz) z funkcji członka Rady Nadzorczej S4E S.A. z dniem 1 października 2018 roku.

Jednocześnie w dniu 2 października 2018 roku zgodnie z §15 ust. 2 statutu Emitenta główny akcjonariusz spółka ABC Data S.A. powołał pana Macieja Piotra Kowalskiego na członka Rady Nadzorczej S4E S.A. z dniem 2 października 2018 r. Kadencja powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa w dniu 6 lipca 2021 roku.

Wymagane Regulaminem NewConnect informacje o powołanym członku Rady Nadzorczej Emitent przekaże oddzielnym raportem bieżącym niezwłocznie po uzyskaniu stosowanych informacji od ww. osoby.