Raport bieżący 11/2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd S4E S.A. informuje, iż w dniu 12 września 2018 roku Emitent wraz z ABC Data S.A. (podmiotem dominującym wobec S4E S.A.) podpisał z Credit Agricole Bank Polska S.A. („Bank”) umowę kredytową o kredyt w rachunku bieżącym do maksymalnej kwoty 30 mln zł. Maksymalna dostępna kwota kredytu dla S4E S.A. wynosi 10 mln zł. W ramach zawartej umowy Emitent może również składać zlecenia o udzielenie gwarancji bankowych, przy czym łączna kwota udzielonych gwarancji oraz wykorzystanego kredytu nie może przekroczyć maksymalnej kwoty finansowania. Środki z kredytu zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności Emitenta.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku jest dobrowolne podanie się przez Emitenta egzekucji na podstawie art. 777 §1 kpc. do kwoty 12 mln zł, które Emitent zobowiązuje się złożyć w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

Oprocentowanie kredytu oparte jest o zmienną stopę procentową określoną jako suma stopy WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych + marża. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Ostateczna data spłaty kredytu w rachunku bieżącym oraz termin dostępności gwarancji bankowych to 30.08.2019 roku. Maksymalny termin ważności gwarancji bankowych to 30.08.2020 roku.

Jednocześnie podpisany został aneks do umowy o linię zawartej w dniu 16 czerwca 2017 roku, (ESPI 7/2017) i aneksowanej w dniu 15 czerwca 2018 roku (ESPI 8/2018), w wyniku którego termin ostatecznej spłaty kredytu został ustalony na dzień 13 września 2018 roku.