Zarząd S4E S.A. („Emitent”) informuje, że w korekcie raportu za II kw. 2017 r., opublikowanej w dniu 29 sierpnia 2017 r., w wyniku omyłki pisarskiej, w sprawozdaniu z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2017 do 30 czerwca 2017 roku (str. 10 raportu) w pozycji „Koszty ogólnego zarządu” błędnie wpisano ujemną kwotę 433 tys. PLN. W II kwartale 2017 r. koszty ogólnego zarządu powinny być prezentowane ze znakiem dodatnim 433 tys. PLN.

Równocześnie w ww. raporcie na str. 16 w opisie korekt do sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30 czerwca 2017:

1) pkt. 15 w brzmieniu „Aktualizacja wartości należności (zmniejszenie) o 264 tys. PLN” powinien brzmieć „Saldo należności handlowych oraz pozostałych (zmniejszenie) o 3.417 tys. PLN.”

2) dodaje się pkt. 17 w brzmieniu „Inne, niewymienione powyżej, wynikające z korekt do sprawozdania z całkowitych dochodów w II kwartale 2017 roku.”

Emitent przekazuje w załączeniu skorygowany raport za II kw. 2017 r.

 

http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/28376782,strong-s4e-strong-sa-15-2017-korekta-nr-14-2017-korekta-raport-kwartalny-strong-s4e-strong-s-a-za-ii-kw-2017-r