Zarząd S4E S.A. („Emitent”) przekazuje w załączeniu korektę raportu za II kw. 2018 roku.

Korekta raportu za II kw. 2018 r. wynika z zakończonego przeglądu sprawozdania finansowego Emitenta za okres I półrocza 2018 roku, przeprowadzonego przez audytora firmę KPMG Audyt sp. z o.o. sp.k. na potrzeby podmiotu dominującego – spółki ABC Data S.A. – jako uzupełnienie do przeglądu sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za I półrocze 2018 roku.

W wyniku stwierdzenia istotnych różnic w prezentowanych danych, Zarząd Emitenta mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa, w tym obowiązki informacyjne wynikające z regulaminu ASO, podjął decyzję o dokonaniu korekt w sprawozdaniu finansowym za II kwartał 2018 roku.

Korekty do sprawozdania z całkowitych dochodów w II kwartale 2018 roku:

1. Zmniejszenie przychodów ze sprzedaży oraz kosztu własnego sprzedaży o 24 012 tys. PLN wynikające ze zmiany prezentacji sprzedaży serwisu producenckiego w związku z wejściem w życie standardu MSSF 15 ,,Przychody z umów z klientami’’. Jednocześnie w celu zachowania porównywalności danych przychody ze sprzedaży oraz koszt własny sprzedaży za okres I półrocza 2017 zostały zmniejszone o 19 011 tys. PLN.

2. Zwiększenie przychodów ze sprzedaży o 1 520 tys. PLN oraz zwiększenie kosztu własnego sprzedaży o 1 475 tys. PLN wynikające z rozpoznania sprzedaży skapitalizowanych, a nie zafakturowanych usług serwisowych w związku z wprowadzeniem standardu MSSF 15.

3. Zwiększenie przychodów ze sprzedaży o 2 090 tys. PLN oraz zwiększenie kosztu własnego sprzedaży o 1 954 tys. PLN wynikające z rozpoznania sprzedaży skapitalizowanych, a nie zafakturowanych usług, związanych z realizacją projektu długoterminowego.

4. Zmniejszenie kosztu własnego sprzedaży o 796 tys. PLN wynikające z rozpoznania wyższego szacowanego rabatu należnego od dostawcy.

5. Zwiększenie kosztu własnego sprzedaży o 114 tys. PLN wynikające z rozpoznania w okresie bieżących kosztów marketingowych uprzednio rozliczanych poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów.

6. Zmniejszenie kosztu własnego sprzedaży o 509 tys. PLN, zmniejszenie przychodu ze sprzedaży o 562 tys. PLN oraz zwiększenie przychodów finansowych o 103 tys. PLN w wyniku reklasyfikacji leasingu z operacyjnego na finansowy (Emitent jako leasingodawca).

7. Zwiększenie wartości podatku odroczonego o 195 tys. PLN w wyniku wprowadzonych korekt.

Korekty do sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30 czerwca 2018 roku:

1. Rozpoznanie aktywów kontraktowych w kwocie 3 610 tys. PLN oraz zmniejszenie należności handlowych oraz pozostałych należności o 3 429 tys. PLN w wyniku wprowadzenia korekty nr 2 i 3 do sprawozdania z całkowitych dochodów.

2. Zwiększenie należności handlowych oraz pozostałych należności o 796 tys. PLN w wyniku wprowadzenia korekty nr 4 do sprawozdania z całkowitych dochodów.

3. Zmniejszenie należności handlowych oraz pozostałych należności o 114 tys. PLN w wyniku wprowadzenia korekty nr 5 do sprawozdania z całkowitych dochodów.

4. Zmniejszenie wartości rzeczowych aktywów trwałych o 933 tys. PLN oraz rozpoznanie należności z tytułu leasingu finansowego w kwocie 982 tys. PLN w wyniku wprowadzenia korekty nr 6 do sprawozdania z całkowitych dochodów.

5. Zmniejszenie wartości aktywów z tytułu podatku odroczonego o 195 tys. PLN w wyniku wprowadzonych korekt.

6. Rozpoznanie zobowiązań kontraktowych w łącznej kwocie 3 834 tys. PLN prezentowanych uprzednio jako zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania w związku z wejściem w życie MSSF 15.

Podstawa prawna:

§5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO