Zapraszamy do udziału w nowym programie sprzedażowym S4E + Commvault.

1. Okres trwania programu: 18.01.2021 roku do 31.03.2021 roku.
2. Program przeznaczony jest wyłącznie dla osób fizycznych, będących pracownikami przedsiębiorców współpracujących z S4E S.A. lub będących współpracownikami przedsiębiorców współpracujących z S4E S.A. wykonującymi usługi na podstawie umów cywilnoprawnych (określani dalej jako „Uczestnicy”).
3. Warunkami przyznania nagrody są: złożenie przez Uczestnika w imieniu przedsiębiorcy
współpracującego z S4E S.A. zamówienia oraz zakup przez przedsiębiorcę
współpracującego z S4E S.A., w którym Uczestnik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub z którym Uczestnik zawarł cywilnoprawną umowę o współpracy, produktów i usług firmy Commvault, oferowanych przez S4E S.A.
4. W wypadku, gdy uczestnik programu jest pracownikiem Partnera Handlowego, udział w programie musi być zaakceptowany przez Pracodawcę. W razie sprzeciwu Pracodawcy Organizator może w każdej chwili wykluczyć uczestnika z programu.


5. Wartości nagradzanych zamówień i kwota jaką uczestnik otrzyma:

  1. Za każde złożone 2 rejestracje na nowe logo* w systemie Commvault, uzyskanie akceptacji producenta oraz umówienie klienta na sesję zdalną z inżynierem/handlowcem S4E/Commvault  do dnia 31.03.2021 uczestnik otrzymuje bon Sodexo o wartości 200 PLN brutto.

  2. Za złożone zamówienie o wartości licencji z przedziału 5 000 – 15 000 USD netto dla nowego lub istniejącego klienta Commvault, uczestnik otrzymuje bon Sodexo o wartości 100** PLN brutto.

  3. Za złożone zamówienie o wartości licencji z przedziału 15 000 – 20 000 USD netto dla nowego lub istniejącego klienta Commvault, uczestnik otrzymuje bon Sodexo o wartości 200** PLN brutto.

  4. Za złożone zamówienie o wartości licencji z przedziału 20 001 – 30 000 USD netto dla nowego lub istniejącego klienta Commvault, uczestnik otrzymuje bon Sodexo o wartości 300** PLN brutto.

  5. Za złożone zamówienie o wartości licencji z przedziału 30 001 – 50 000 USD netto dla nowego lub istniejącego klienta Commvault, uczestnik otrzymuje bon Sodexo o wartości 400** PLN brutto.

  6. Za złożone zamówienie o wartości licencji z przedziału 50 001 – 100 000 USD netto dla nowego lub istniejącego klienta Commvault, uczestnik otrzymuje bon Sodexo o wartości 500** PLN brutto.

  7. Za złożone zamówienie o wartości licencji z przedziału 100 001 – 500 000 USD netto dla nowego lub istniejącego klienta Commvault, uczestnik otrzymuje bon Sodexo o wartości 1000** PLN brutto.

  8. Za złożone zamówienie o wartości licencji z przedziału 500 001 USD netto dla nowego lub istniejącego klienta Commvault, uczestnik otrzymuje bon Sodexo o wartości 2000** PLN brutto.

*nowe logo oznacza nowego klienta Commvault

** jeśli zamówisz licencje z minimum 2-letnim wsparciem serwisowym realizowanym w pierwszej linii przez S4E S.A. to otrzymasz dwukrotność wartości bonu za złożone zamówienie.

UWAGA:

Jeżeli Partner handlowy prowadzi spotkanie z klientem wraz ze swoim inżynierem, należy udokumentować sesję zdalną (print screen), bądź zaprosić na spotkanie handlowca/inżyniera ze strony S4E/Commvault.

Powyższe promocje sumują się. Przykładowo jeśli zarejestrujesz 4 projekty oraz odbędziesz spotkanie z klientem, inżynierem S4E/Commvault i złożysz zamówienie na licencje o wartości powyżej 15 000 USD z minimum 2-letnim wsparciem serwisowym świadczonym w pierwszej linii przez S4E S.A. (CASP = Commvault Authorized Service Partner) do dnia 31.03.2021 otrzymujesz bon Sodexo w wysokości 800 PLN brutto.

CZAS TO PIENIĄDZ!

UWAGA: W programie są brane pod uwagę tylko projekty zarejestrowane i zaakceptowane przez Commvault od 18.01.2021 i zafakturowane przez Commvault najpóźniej 31.03.2021

6. Program Płacimy ekstra za ekstra robotę! organizowany jest przez S4E S.A. z
siedzibą w Krakowie, ul. Bokserska, 02-690 Warszawa, KRS 0000034998, NIP 676-21-80-819,
REGON 356267368.
7. Nagrodą w programie jest bon Sodexo o wartościach przedstawionych w punkcie 5.
Nagroda w programie zostanie powiększona o dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11%
wartości nagrody. Nagroda pieniężna zostanie pobrana i wpłacona przez S4E S.A. na konto właściwego urzędu skarbowego w celu pokrycia podatku dochodowego obciążającego zwycięzcę programu. Prawo do nagrody może być realizowane wyłącznie po przesłaniu mailem na adres  inez.pankiewicz@s4e.pl następujących danych: imienia i nazwiska, numeru faktury zakupowej od S4E S.A. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników jest S4E.
Wypełniając zgłoszenie do programu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb związanych z realizacją programu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w związku z koniecznością identyfikacji Uczestników biorących udział w programie oraz wydania nagrody wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w programie. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do przekazanych danych osobowych, ich poprawienia lub usunięcia. Dane osobowe wykorzystywane są w celu prowadzenia Promocji oraz wydawania nagród oferowanych w ramach Promocji.
8. Regulamin korzystania z bonów Sodexo znajduje się pod adresem
https://dlaciebie.sodexo.pl/default/pdf/Regulamin_korzystania_z_kuponów_Sodexo.pdf . Lista
punktów, gdzie można zrealizować bony Sodexo znajduje się po adresem
https://dlaciebie.sodexo.pl/kupony/#punkty-akceptujace .
9. Udziałowi w programie podlegają tylko projekty zarejestrowane w systemie partnerskim
Commvault i zaakceptowane przez opiekuna z Commvault. Premiujemy za zakup licencji, Professional Services i szkoleń. Support/maintenance nie jest wliczany do programu.
10. W programie bierze udział tylko jeden projekt realizowany z danym klientem. Oznacza to, że partner handlowy w przypadku realizacji kilku projektów z tym samym klientem jest zobowiązany do wskazania tylko jednego projektu, za który otrzyma bony.
11. Przekazanie nagród odbędzie się do 14 dni roboczych od daty zakończenia programu.
12. Lista laureatów wraz z kwotami zostanie przekazana przez Commvault do S4E SA do dnia 16.04.2021.
13. O przyznaniu Nagrody Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres e-mail podany przez Uczestnika.
14. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
15. Uczestnik, któremu została przyznana Nagroda nie może przenieść jej praw na osoby trzecie.
16. Przystępując do programu Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady programu i akceptują niniejszy
Regulamin.
17. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia programu z niniejszym Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi programu w ciągu 7 dni od daty przyznania nagród.
18. Reklamacja dopuszczalna jest w formie e-mailowej lub pisemnej skierowanej na adres do
korespondencji. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez S4E S.A. w ciągu 14 dni od otrzymania.
Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi w formie e-mailowej lub pisemnej, na adres podany przez
Uczestnika, składającego reklamację.
19. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
20. S4E S.A. zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.
21. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o zmianie danych umożliwiających przekazanie nagrody. S4E nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

Gorąco zapraszam do udziału w programie.
Zapraszam do kontaktu.

Inez Pankiewicz
Commvault, Inside Sales

+48 697 867 067
inez.pankiewicz@s4e.pl