Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Zarząd S4E S.A. informuje, iż w dniu 6 czerwca 2012 roku na mocy § 7a Statutu Spółki podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach emisji akcji serii E w granicach kapitału docelowego oraz uchwałę w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru przy emisji akcji serii E. Treści przedmiotowych uchwał Zarządu Spółki stanowią załącznik do niniejszego raportu.

 

Zgodnie z § 7a ust. 2 Statutu Spółki uchwała Zarządu Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.
Zgodnie z § 7a ust. 7 Statutu Spółki akcje zwykłe na okaziciela serii E oferowane będą kluczowym pracownikom Spółki, osobom wykonującym na rzecz Spółki zadania na podstawie umów cywilnoprawnych oraz członkom organów Spółki, zgodnie z zasadami Systemu Motywacyjnego przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej Spółki 03/09/2011 z dnia 23 września 2011 r.
Zgodnie z § 7a ust. 6 Statutu Spółki cena emisyjna akcji serii E wyniesie 3,60 zł (trzy złote sześćdziesiąt groszy) za każdą akcję.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 6 czerwca 2012 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w zakresie wyrażenia zgody na wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy przy emisji akcji serii E.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Janusz Makowski – Prezes Zarządu
  • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych