Zawarcie umowy serwisowej z Huawei Polska Sp. z o.o.

Zarząd spółki S4E S.A. (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 14 czerwca 2012 r. Emitent otrzymał podpisaną przez firmę Huawei Polska Sp. z o.o. umowę serwisową (Framework Certified Service Partner Agreement).

 

Umowa ta oznacza dla Emitenta otrzymanie statusu autoryzowanego podwykonawcy serwisowego dla produktów firmy Huawei Polska sp. z o.o., który umożliwia Spółce uzyskanie nowego, dodatkowego źródła przychodów wynikających z potencjalnych kontraktów serwisowych. Zawarcie przedmiotowej umowy stanowi w opinii Zarządu Emitenta kolejną wartość dodaną dla Spółki ze względu na dalsze poszerzenie oferty produktowej Emitenta, powodujące zwiększenie elastyczności i konkurencyjności Spółki na rynku.

 

Na dzień sporządzenia raportu Emitent nie jest w stanie wiarygodnie oszacować wartości przedmiotowej umowy, gdyż zależy ona od wielu trudnych do przewidzenia warunków, w tym w szczególności od potencjalnego popytu na produkty Huawei, w związku z czym nie są prezentowane dokładne wartości.

 

W opinii Emitenta przedmiotowa umowa powinna wpłynąć w sposób pozytywny na wyniki Spółki zarówno w 2012 roku, jak i w kolejnych latach obrotowych.
Podstawa Prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Janusz Makowski – Prezes Zarządu
  • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych