Umowa zakazu sprzedaży akcji S4E S.A. typu „lock-up”

numer     8/2007
data dodania     2007-09-14 19:33:35
Zarząd S4E S.A. informuje , iż Karmalinar Limited, akcjonariusz Emitenta złożył zobowiązania w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności wszystkich posiadanych dotychczas akcji Spółki S4E S.A. Wyżej wymieniony akcjonariusz posiada 297 675 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) sztuk akcji Emitenta, co stanowi łącznie 17,65% udziału w kapitale zakładowym oraz upoważnia do takiej samej liczby głosów na WZA.
Karmalinar Limited zobowiązał się, iż w okresie dwudziestu czterech miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji Emitenta w alternatywnym systemie obrotu nie obciąży, nie zastawi, nie zbędzie ani w inny sposób nie przeniesie własności, jak również nie zobowiąże się do dokonania takich czynności, co do całości lub części Akcji, w żaden sposób, na rzecz jakiejkolwiek osoby, chyba że zgodę na taką czynność wyrazi Zarząd Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Józef Dusza – Prezes Zarządu