Umowy zakazu sprzedaży akcji S4E S.A. typu „lock-up”

numer     7/2007
data dodania     2007-08-29 16:25:03

Zarząd S4E S.A. informuje , iż następujący akcjonariusze Emitenta złożyli zobowiązania w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności wszystkich posiadanych dotychczas akcji Spółki S4E S.A.: członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Emitenta, w tym Roman Pudełko Przewodniczący Rady Nadzorczej, Tadeusz Jan Kudła Członek Rady Nadzorczej, Józef Dusza Prezes Zarządu oraz Katarzyna Mamoń Prokurent, a także inni akcjonariusze Spółki nie będącymi członkami organów Emitenta. Wyżej wymienieni akcjonariusze posiadają razem 327 261 (słownie: trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) sztuk akcji Emitenta, co stanowi łącznie 19,4% udziału w kapitale zakładowym oraz upoważnia do takiej samej liczby głosów na WZA.

Akcjonariusze wymienieni powyżej zobowiązali się, iż w okresie dwunastu miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji Emitenta w alternatywnym systemie obrotu nie obciążą, nie zastawią, nie zbędą ani w inny sposób nie przeniosą własności, jak również nie zobowiążą się do dokonania takich czynności, co do całości lub części Akcji, w żaden sposób, na rzecz jakiejkolwiek osoby, chyba że zgodę na taką czynność wyrazi Zarząd Wrocławskiego Domu Maklerskiego z siedzibą we Wrocławiu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Józef Dusza – Prezes Zarządu