Uzupełnienie treści Dokumentu Informacyjnego

numer     9/2007
data dodania     2007-09-14 19:45:41

W związku z zamieszczeniem not za I półrocze 2006 r. do sprawozdań finansowych za 2006 r. załączonych do Dokumentu Informacyjnego, opublikowanego w związku z wprowadzeniem instrumentów finansowych spółki S4E S.A. do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, Zarząd S4E, przekazuje pełne noty do sprawozdania finansowego za cały 2006 r. Jednocześnie, w celu zachowania porównywalności, publikuje dodatkowo pełne noty do sprawozdań finansowych za lata 2004 – 2005, pochodzące ze zbadanych sprawozdań finansowych za lata 2004 – 2006.

Opublikowanie pełnych not za 2006 r. ma na celu zapewnienia rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Emitenta zaprezentowanego w sprawozdaniach finansowych Emitenta zamieszczonych w opublikowanym Dokumencie Informacyjnym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Józef Dusza – Prezes Zarządu