Wprowadzenie Akcji serii A, B oraz D Spółki S4E S.A. do obrotu na rynku NewConnect

numer     5/2007
data dodania     2007-08-24 18:01:43

Zarząd S4E S.A. informuje, iż w dniu 24.08.2007 roku na podstawie Uchwały Nr 650/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect zostały następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki S4E S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda:

1) 23 224 (dwadzieścia trzy tysiące dwieście dwadzieścia cztery) akcje serii A
2) 163 296 ( sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt sześć) akcje serii B
3) 1 500 205 (jeden milion pięćset tysięcy dwieście pięć ) akcji serii D

Podstawa prawna:

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 346/2007
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym
Systemie Obrotu” § 3 ust. 1

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Józef Dusza – Prezes Zarządu