Zakończenie sprzedaży akcji S4E w ofercie prywatnej

numer     4/2007
data dodania     2007-08-24 18:00:31

W dniu 02.08.07 zakończyła się sprzedaż akcji serii A, B oraz D S4E S.A. rozpoczęta w dniu 26.07.07. Wskazany dzień zakończenia sprzedaży był jednocześnie dniem przydziału powyższych instrumentów fininansowych. Sprzedażą objętych było 337345 akcji spółki S4E. Cena emisyjna akcji wynosiła 10 zł . Akcje Spółki nabyło 32 inwestorów.

Poniesione do tej pory przez S4E koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty prywatnej wyniosły 3,68% wartości oferty sprzedaży akcji.

Podstawa prawna:

Załącznik do Uchwały Nr 581/2007
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 7 sierpnia 2007 r. „Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych na rynku NewConnect” §10

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Józef Dusza – Prezes Zarządu