Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 14 października 2010 roku do siedziby Emitenta wpłynęły następujące dokumenty:

 • pismo od Pana Michała Skrucha, członka Rady Nadzorczej Emitenta, na mocy którego z dniem 4 października 2010 roku złożył on rezygnację z dotychczas pełnionej przez siebie w Radzie Nadzorczej Emitenta funkcji, obejmujące także zgodę na wykonywanie funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta na podstawie wskazania Ingalil Holdings Limited,
 • pismo od Pana Tomasza Pasiewicza, członka Rady Nadzorczej Emitenta, na mocy którego z dniem 4 października 2010 roku złożył on rezygnację z dotychczas pełnionej przez siebie w Radzie Nadzorczej Emitenta funkcji, obejmujące także zgodę na wykonywanie funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta na podstawie wskazania Ingalil Holdings Limited,
 • pismo od Pana Pawła Łazuchiewicza obejmujące zgodę na wykonywanie funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta na podstawie wskazania Ingalil Holdings Limited.
 • pismo od Pana Michała Skrucha, działającego jako pełnomocnik Ingalil Holdings Limited (HE 260564), na mocy którego w trybie § 15 ust 1 pkt 2) Statutu Emitenta na członków Rady Nadzorczej zostały wyznaczone następujące osoby:
  • Pan Paweł Łazuchiewicz
  • Pan Tomasz Pasiewicz
  • Pan Michał Rafał Skruch

Na mocy powyższych dokumentów uległ zmianie skład członków Rady Nadzorczej Spółki.

 

Na dzień publikacji niniejszego raportu skład Rady Nadzorczej Emitenta jest następujący:

 

 • Pan Roman Pudełko – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 • Pan Tadeusz Jan Kudła – Członek Rady Nadzorczej,
 • Pan Michał Skruch – Członek Rady Nadzorczej,
 • Pan Tomasz Pasiewicz – Członek Rady Nadzorczej,
 • Pan Paweł Łazuchiewicz – Członek Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:

 • Józef Dusza – Prezes Zarządu
 • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych