Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia S4E S.A.
numer     13/2007
data dodania     2007-10-22 13:14:42

Zarząd „S4E” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na podstawie uchwały zarządu z dnia 27.09.2007 r., art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje na dzień 16.11.2007 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się o godzinie 11:00, w siedzibie spółki przy ul. Wadowickiej 8W, wejście 2, sala konferencyjna, z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
3) Przyjęcie porządku obrad;
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania i wyboru członka Rady Nadzorczej;
6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zarząd „S4E” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538 z zm.) warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki jest złożenie w jej siedzibie, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie „S4E” Spółka Akcyjna z w Krakowie, ul. Wadowicka 8W, sekretariat, w dniach od 5 listopada 2007 r. do 9 listopada 2007 r. w godzinach od 10.00 do 15.00.

Zgodnie z art. 407 k.s.h, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „S4E” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie będzie wyłożona w lokalu Zarządu na trzy dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 412 k.s.h, akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad Zgromadzenia na jedną godzinę przed rozpoczęciem obrad.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 i § 6 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”
Osoby reprezentujące spółkę:
  • Józef Dusza – Prezes Zarządu