Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 6 czerwca 2012 r.

Zarząd S4E S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 6 czerwca 2012 roku, na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Biskupińskiej 3B.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się załącznikach do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Janusz Makowski – Prezes Zarządu
  • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych