Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

 

Zarząd „S4E” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034998 w dniu 10 sierpnia 2001 r., na podstawie uchwały Zarządu z dnia 13.04. 2010 r., uchwały Rady Nadzorczej z dnia 13 kwietnia 2010 r., art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 25 maja 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się o godzinie 11.00, w siedzibie spółki przy ul. Biskupińskiej 3B w Krakowie, sala konferencyjna, z następującym porządkiem obrad:

 

 

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności „S4E” Spółka Akcyjna oraz sprawozdania finansowego „S4E” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2009;
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2009 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku;
b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2009 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach :
c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „S4E” Spółka Akcyjna oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009,
d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2009 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2009 roku,
e) podziału zysku za rok obrotowy 2009,
f) udzielenia członkom Zarządu „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009 r.
g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009 r.
h) zmiany Statutu Spółki;
i) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
j) przeniesienia na kapitał zapasowy kwoty przeznaczonej na nabycie akcji własnych spółki;
k) ustalenia zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść dotychczas obowiązujących postanowień, jak również treść proponowanych zmian w Statucie Spółki:
1. Uchyla się § 1 ust. 3

Dotychczasowa treść:
Dla potrzeb tego Statutu stosowany w jego treści skrót literowy „MCI” oznacza MCI Management Spółkę Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu.
2. Uchyla się § 6:

Dotychczasowa treść:
Przewidziane przepisami prawa ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.
3. Zmienia się § 15:

Dotychczasowa treść:
1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego. Z zastrzeżeniem postanowień paragrafu 15 ustęp 3, 3a, 4 i 5, członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani w następujący sposób:
1) Tak długo jak Roman Pudełko będzie posiadać akcje Spółki, stanowiące nie mniej niż 33% (trzydzieści trzy procent) kapitału zakładowego Spółki, Roman Pudełko będzie powoływać i odwoływać 2(dwóch) członków Rady Nadzorczej. Tak długo jak Roman Pudełko będzie posiadać akcje Spółki, stanowiące nie mniej niż 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki, Roman Pudełko będzie powoływać i odwoływać 1(jednego) członka Rady Nadzorczej.
2) MCI przysługuje uprawnienie do bezpośredniego powołania i odwołania:
(a) dwóch członków Rady Nadzorczej jeżeli:
(1) akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez MCI lub
(2) akcje Spółki są posiadane wspólnie z Podmiotem Zależnym od MCI lub
(3) akcje Spółki są posiadane wspólnie z funduszem inwestycyjnym utworzonym przez Podmiot Zależny od MCI i zarządzany przez MCI albo zarządzany przez Podmiot Zależny od MCI lub
(4) akcje Spółki są posiadane przez Podmiot Zależny od MCI
(5) akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez fundusz inwestycyjny utworzony przez Podmiot Zależny od MCI i zarządzany przez MCI albo zarządzany przez Podmiot Zależny od MCI
i akcje te stanowią nie mniej niż 33% kapitału zakładowego Spółki
albo
(b) jednego członka Rady Nadzorczej jeżeli:
(1) akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez MCI lub
(2) akcje Spółki są posiadane wspólnie z Podmiotem Zależnym od MCI lub
(3) akcje Spółki są posiadane wspólnie z funduszem inwestycyjnym utworzonym przez Podmiot Zależny od MCI i zarządzany przez MCI albo zarządzany przez Podmiot Zależny od MCI lub
(4) akcje Spółki są posiadane przez Podmiot Zależny od MCI
(5) akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez fundusz inwestycyjny utworzony przez Podmiot Zależny od MCI i zarządzany przez MCI albo zarządzany przez Podmiot Zależny od MCI
i akcje te stanowią nie mniej niż 10% kapitału zakładowego Spółki

3) Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, uchwałą podjętą zwykłą większością głosów. Akcjonariusze MCI oraz Roman Pudełko, tak długo jak posiadają w kapitale zakładowym Spółki minimum 10% akcji, nie uczestniczą w takim głosowaniu.

2. Powołanie i odwołanie członka Rady Nadzorczej w trybie określonym powyżej jest dokonywane w drodze pisemnego oświadczenia złożonego w biurze Zarządu Spółki. Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki wybierają Członkowie Rady Nadzorczej ze swojego grona.
3. W przypadku, gdy posiadana przez:
1) MCI albo
2) MCI wspólnie z Podmiotem Zależnym od MCI albo
3) Fundusz inwestycyjny utworzony przez Podmiot Zależny od MCI i zarządzany przez MCI albo zarządzany przez Podmiot Zależny od MCI albo
4) Podmiot Zależny od MCI
ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu spadnie poniżej 33% (trzydzieści trzy procent) ogólnej liczby głosów, wynikającej z istniejącej liczby akcji, wygasa mandat jednego członka Rady Nadzorczej wskazany przez jeden z podmiotów, o którym mowa w ust.3 powyżej, w zależności od faktu, którego podmiotu spadek ten dotyczy. W każdym przypadku stwierdzenie wygaśnięcia mandatu dokonuje w formie uchwały Rada Nadzorcza na swoim najbliższym posiedzeniu.
3a. W przypadku, gdy posiadana przez:
1) MCI albo
2) MCI wspólnie z Podmiotem Zależnym od MCI albo
3) Fundusz inwestycyjny utworzony przez Podmiot Zależny od MCI i zarządzany przez MCI albo zarządzany przez Podmiot Zależny od MCI albo
4) Podmiot Zależny od MCI
ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu spadnie poniżej 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów, wynikającej z istniejącej liczby akcji wygasa mandat członka Rady Nadzorczej wskazany przez jeden z podmiotów, o którym mowa w ust.4 powyżej, w zależności od faktu, którego podmiotu dotyczy spadek. W każdym przypadku stwierdzenie wygaśnięcia mandatu dokonuje w formie uchwały Rada Nadzorcza na swoim najbliższym posiedzeniu.
4. W przypadku, gdy posiadana przez Romana Pudełko ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu spadnie poniżej 33% (trzydziesty trzech procent) ogólnej liczby głosów, wynikającej z istniejącej liczby akcji, wygasa mandat jednego członka Rady Nadzorczej wskazanego przez Romana Pudełko. W przypadku, gdy posiadana przez Romana Pudełko ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu spadnie poniżej 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów, wynikającej z istniejącej liczby akcji wygasa mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Romana Pudełko. W każdym przypadku stwierdzenie wygaśnięcia mandatu dokonuje w formie uchwały Rada Nadzorcza na swoim najbliższym posiedzeniu.
5. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni od ustąpienia członka Rady Nadzorczej albo odwołania członka Rady Nadzorczej lub wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej nie będzie powołany pełny skład Rady Nadzorczej w sposób określony w powyższym paragrafie 15 ustęp 1, wówczas wolne miejsca w Radzie Nadzorczej będą tymczasowo uzupełnione uchwałą pozostałych członków Rady Nadzorczej. Tymczasowi członkowie Rady Nadzorczej będą wykonywali swoje obowiązki w Radzie Nadzorczej do czasu powołania brakujących członków Rady Nadzorczej zgodnie z zasadami określonymi w powyższym paragrafie 15 ustęp 1.
6. Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej, a w przypadku gdy jeden z akcjonariuszy posiada pakiet akcji Spółki, dający mu więcej niż 50% (pięćdziesiąt procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej, powoływanych zgodnie z § 15 ust. 1, powinno być niezależnymi członkami Rady Nadzorczej, to jest osobami wolnymi od powiązań ze Spółką, akcjonariuszami, Członkami jej Zarządu lub pracownikami Spółki, które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka Rady Nadzorczej do podejmowania bezstronnych decyzji. Szczegółowe kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określa ust. 7 poniżej. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej w pierwszej kolejności powoływani są przez Walne Zgromadzenie a następnie przez Akcjonariuszy Romana Pudełko i MCI, aż do uzyskania wymaganej zapisami niniejszego ustępu liczby niezależnych członków.
7. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej będzie uznana osoba:
1) nie będąca pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego;
2) nie będąca członkiem organów zarządzających lub nadzorczych Podmiotu Powiązanego;
3) nie będąca akcjonariuszem, dysponującym co najmniej 10% (dziesięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego;
4) nie będąca członkiem władz nadzorczych lub zarządzających lub pracownikiem akcjonariusza, dysponującym co najmniej 10% (dziesięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego;
5) nie będąca wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka, albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia z którąkolwiek osób wymienionych uprzednio.
Kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu.
8. W rozumieniu niniejszego Statutu:
1) dany podmiot jest „Podmiotem Powiązanym”, jeżeli jest Podmiotem Dominującym wobec Spółki, Podmiotem Zależnym wobec Spółki lub Podmiotem Zależnym wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki.
2) Dla potrzeb tego Statutu, dany podmiot jest „Podmiotem Zależnym” innego podmiotu („Podmiot Dominujący”), jeżeli:
a) Podmiot Dominujący posiada większość głosów w organach Podmiotu Zależnego, także na podstawie porozumień z innymi osobami lub
b) Podmiot Dominujący jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających Podmiotu Zależnego lub
c) więcej niż połowa członków zarządu Podmiotu Dominującego jest jednocześnie członkami zarządu lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze Podmiotu Zależnego, bądź innego podmiotu pozostającego z Podmiotem Zależnym w stosunku zależności.
9. W celu zapewnienia powołania członków Rady Nadzorczej, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 6 do 8 powyżej, akcjonariusze zgłaszający kandydatury członków Rady Nadzorczej, podczas obrad Walnego Zgromadzenia lub w decyzji o powołaniu, są każdorazowo zobowiązani do uzasadnienia swoich propozycji osobowych, włącznie ze złożeniem oświadczenia o spełnianiu lub nie spełnianiu przez kandydata kryterium „niezależnego członka Rady Nadzorczej” w rozumieniu ust. 6 do 8 powyżej. Powyższe zobowiązanie, w zakresie złożenia oświadczenia o „zależności” lub „niezależności” członka Rady Nadzorczej, należy stosować odpowiednio do powoływania członków Rady Nadzorczej przez uprawnionych akcjonariuszy albo powoływania członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
Proponowana treść:
1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Z zastrzeżeniem postanowień paragrafu 15 ustęp 3, 4 i 5, członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani w następujący sposób:
1) Tak długo jak Roman Pudełko będzie posiadać akcje Spółki, stanowiące nie mniej niż 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki, Roman Pudełko będzie powoływać i odwoływać 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej.
2) Tak długo jako Ingalil Holdings Limited będzie posiadać akcje Spółki, stanowiące nie mniej niż 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki Ingalil Holdings Limited przysługuje uprawnienie do bezpośredniego powołania i odwołania 3 członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem że po dniu 1 września 2012 uprawnienie to ulega ograniczeniu do powoływania i odwoływania 2 członków Rady Nadzorczej.
3) Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, uchwałą podjętą zwykłą większością głosów. Akcjonariusze Ingalil Holdings Limited oraz Roman Pudełko, tak długo jak posiadają w kapitale zakładowym Spółki minimum 10% akcji, nie uczestniczą w takim głosowaniu.
2. Powołanie i odwołanie członka Rady Nadzorczej w trybie określonym powyżej jest dokonywane w drodze pisemnego oświadczenia złożonego w biurze Zarządu Spółki. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki wybierają Członkowie Rady Nadzorczej ze swojego grona.
3. W przypadku, gdy posiadana przez Ingalil Holdings Limited ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu spadnie poniżej 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów, wynikającej z istniejącej liczby akcji, wygasa mandat członków Rady Nadzorczej wskazanych przez Ingalil Holdings Limited. Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu dokonuje w formie uchwały Rada Nadzorcza na swoim najbliższym posiedzeniu.
4. W przypadku, gdy posiadana przez Romana Pudełko ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu spadnie poniżej 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów, wynikającej z istniejącej liczby akcji, wygasa mandat członka Rady Nadzorczej wskazanego przez Romana Pudełko. Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu dokonuje w formie uchwały Rada Nadzorcza na swoim najbliższym posiedzeniu.
5. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni od ustąpienia członka Rady Nadzorczej albo odwołania członka Rady Nadzorczej lub wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej nie będzie powołany pełny skład Rady Nadzorczej w sposób określony w powyższym paragrafie 15 ustęp 1, wówczas wolne miejsca w Radzie Nadzorczej będą tymczasowo uzupełnione uchwałą pozostałych członków Rady Nadzorczej. Tymczasowi członkowie Rady Nadzorczej będą wykonywali swoje obowiązki w Radzie Nadzorczej do czasu powołania brakujących członków Rady Nadzorczej zgodnie z zasadami określonymi w powyższym paragrafie 15 ustęp 1.
4. Zmienia się § 16 ust. 7;

Dotychczasowa treść:
Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem listem poleconym, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia, przesyłając do Przewodniczącego Rady Nadzorczej potwierdzenie takiej zgody w drodze korespondencji telefaksowej lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

Proponowana treść:
Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia, przesyłając do Przewodniczącego Rady Nadzorczej potwierdzenie takiej zgody w drodze korespondencji telefaksowej lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

5. Zmienia się § 16 ust. 10;
Dotychczasowa treść:
W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na pisemne głosowanie lub głosują za uchwałą. Za datę podjęcia uchwały uważa się datę sporządzenia uchwały przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego, jeśli głosowanie pisemne zarządził Wiceprzewodniczący.

Proponowana treść:
W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na pisemne głosowanie lub głosują za uchwałą. Za datę podjęcia uchwały uważa się datę sporządzenia uchwały przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, jeśli głosowanie pisemne zarządził Wiceprzewodniczący.
6. Zmienia się § 16 ust. 11;

Dotychczasowa treść:
Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyżej w ustępach: 8 i 10 nie dotyczy powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu oraz powoływania i odwoływania Przewodniczącego i zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Proponowana treść:
Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyżej w ustępach: 8 i 10 nie dotyczy powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu oraz powoływania i odwoływania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Zmienia się § 16 ust. 12:

Dotychczasowa treść:
Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenia wszystkich członków Rady, zgodnie z §16 ustęp 7 powyżej oraz obecność większości członków Rady Nadzorczej, w tym co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej powołanego przez MCI.

Proponowana treść:
Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenia wszystkich członków Rady, zgodnie z §16 ustęp 7 powyżej oraz obecność większości członków Rady Nadzorczej, w tym co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powołanych przez Ingalil Holdings Limited a pod dniu 1 września 2012 jednego członka Rady Nadzorczej powołanego przez Ingalil Holdings Limited. Obecność odpowiedniej liczby dwóch członków Rady Nadzorczej powołanych przez Ingalil Holdings Limited nie jest wymagana w przypadku wygaśnięcia mandatów członków Rady wskazanych przez Ingalil Holdings Limited na podstawie § 15 ust.3.
8. Zmienia się § 17 ust. 2 pkt. 10)

Dotychczasowa treść:
„wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, z członkiem Rady Nadzorczej lub z członkiem Zarządu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi (zgodnie z definicją „podmiotu powiązanego” zawartą w § 15 ust. 7 Statutu), Za istotną umowę uważa się zaciągnięcie zobowiązań lub obciążenie majątku Spółki na kwotę przekraczającą w skali roku obrotowego Spółki 100.000,00 (sto tysięcy) złotych;”
Proponowana treść:
„wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z członkiem Rady Nadzorczej lub z członkiem Zarządu Spółki. Za istotną umowę uważa się zaciągnięcie zobowiązań lub obciążenie majątku Spółki na kwotę przekraczającą w skali roku obrotowego Spółki 100.000,00 (sto tysięcy) złotych;”

 

9. W § 17 uchyla się ust. 2 pkt. 21)

Dotychczasowa treść:
wyrażanie zgody na świadczenie, z jakiegokolwiek tytułu prawnego, przez Spółkę lub podmioty powiązane ze Spółką (zgodnie z definicją „podmiotu powiązanego” zawartą w § 15 ust. 7 Statutu) na rzecz członków Zarządu Spółki
10. Zmienia się § 20:

Dotychczasowa treść:
1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej, do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów oddanych, w obecności większości członków Rady, w tym jednego członka Rady Nadzorczej powołanego przez MCI, tak długo jak MCI posiada prawo do powoływania dwóch członków Rady Nadzorczej W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Do podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wskazanych w powyższym paragrafie 17 ust. 2 punkt: 10), 21) i 22) Statutu, pod rygorem nieważności takiej uchwały, wymagane będzie oddanie głosu za podjęciem takiej uchwały przez większość niezależnych członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie zgodnie postanowieniami § 15 ust. 6 do 9 Statutu.

Proponowana treść:
Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów oddanych, w obecności większości członków Rady, w tym dwóch członków Rady Nadzorczej powołanych przez Ingalil Holdings Limited, tak długo jak Ingalil Holdings Limited posiada prawo do powoływania co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał głos członków Rady powołanych przez Ingalil Holdings Limited jeżeli członkowie Rady powołani przez Ingalil Holdings Limited głosowali w ten sam sposób, natomiast jeżeli głosowali odmiennie decydować będzie głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zaś w jego nieobecności – głos Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
11. Zmienia się § 21:

Dotychczasowa treść:
1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego.
4. Tak długo jak wszystkie wyemitowane akcje Spółki są imienne, Walne Zgromadzenie może zostać zwołane także za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia.
5. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku zgodnie z paragrafem 21 ustęp 3.
6. Walne Zgromadzenie zostanie zwołane przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej:
(a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w powyższym paragrafie 21 ustęp 2; lub,
(b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w paragrafie 21 ustęp 3 Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w powyższym paragrafie 21 ustęp 4.
Proponowana treść:
1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać Rada Nadzorcza, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w § 21 ust. 3.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie Walnego Zgromadzenia uzna za wskazane lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.
12. Zmienia się § 22:

Dotychczasowa treść:
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
2. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
3. Żądanie, o którym mowa w paragrafie 22 ust. 2, zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.
5. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej. Prawo głosu w stosunku do akcji przysługuje od dnia rejestracji sądowej akcji.
6. O ile niniejszy Statut lub przepisy prawa nie stanowią inaczej uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych za podjęciem uchwały.
7. Uchwała zmieniająca paragraf 15 ustęp 1, która pozbawia Akcjonariusza prawa do powoływania lub odwoływania członków Rady Nadzorczej, wymaga dla swej ważności oddania głosu za uchwałą przez takiego Akcjonariusza.
8. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy taki wniosek zgłosili, popartej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) głosów Walnego Zgromadzenia.
9. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, a jeżeli Przewodniczący nie wskazał takiej osoby obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Prezes Zarządu, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
10. Walne Zgromadzenie uchwala Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia, określający między innymi szczegółowy tryb prowadzenia obrad.

 

Proponowana treść:
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, co do powzięcia uchwał.
2. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.
4. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej. Prawo głosu w stosunku do akcji przysługuje od dnia rejestracji sądowej akcji.
5. O ile niniejszy Statut lub przepisy prawa nie stanowią inaczej uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych za podjęciem uchwały.
6. Uchwała zmieniająca paragraf 15 ustęp 1, która pozbawia Akcjonariusza prawa do powoływania lub odwoływania członków Rady Nadzorczej, wymaga dla swej ważności oddania głosu za uchwałą przez takiego Akcjonariusza.
7. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, a jeżeli Przewodniczący nie wskazał takiej osoby obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Prezes Zarządu, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
8. Walne Zgromadzenie uchwala Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia, określający między innymi szczegółowy tryb prowadzenia obrad.

W celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 4063 § 3 Kodeksu spółek handlowych tj.:
1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
2) liczbę akcji,
3) rodzaj i kod akcji,
4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
5) wartość nominalną akcji,
6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
8) cel wystawienia zaświadczenia,
9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi

 

Opis procedur dotyczących uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:
a) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
b) Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
c) Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
d) Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres: biurokrakow@s4e.pl dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej pod adresem www.s4e.pl, w zakładce Relacje inwestorskie. Po przybyciu na walne zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.
e) W trakcie walnego zgromadzenia nie ma możliwości wypowiadania się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;
f) Nie ma możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;

3. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą ZWZ (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień 9 maja 2010 roku.
4. Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej spółki: www.s4e.pl, w zakładce Relacje inwestorskie
5. Informacje dotyczące zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.s4e.pl, w zakładce Relacje inwestorskie.

Emitent przekazuje w załączeniu projekty uchwał przedmiotowego walnego zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

Załączniki:

S4E S.A. Projekty uchwał na ZWZ 25.05.2010.pdf