Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 20 lutego 2018 roku podpisał aneks nr 2 do umowy faktoringu z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorcy z mFaktoring S.A. („Faktor”), o której Emitent poinformował rb ESPI 25/2016 z dnia 16.12.2016 r. oraz rb ESPI 16/2017 z dnia 23.10.2017 r.
W wyniku zawartego aneksu do umowy faktoringu zmianie uległ ogólny limit Emitenta z tytułu zawartej umowy faktoringowej w ramach faktoringu krajowego i obecnie wynosi 30 mln PLN (wcześniej 20 mln PLN), w ramach faktoringu eksportowego w euro wynosi 5 mln EUR (wcześniej 3 mln EUR), w dolarach wynosi 6 mln USD (wcześniej 4 mln USD).
Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.