Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd S4E S.A. informuje, że dniu dzisiejszym Emitent powziął informację, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość spółki IT.EXPERT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
W nawiązaniu do rb ESPI nr 18/2017 z dnia 22.11.2017 r. spółka IT.EXPERT Sp. z o.o. była kontrahentem Emitenta. Emitent na dzień dzisiejszy posiada 1.038 tys. zł należności od ww. Spółki.
W związku z powyższym Zarząd Emitenta w dniu dzisiejszym podjął decyzję o utworzeniu rezerwy w wysokości 1.038 tys. zł, która obciąży wynik 2017 roku.