Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd S4E S.A. (dalej „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane dane finansowe S4E S.A. za 2017 rok:
Przychody ze sprzedaży – 239 628 tys. zł
Zysk brutto na sprzedaży – 19 199 tys. zł
EBITDA – 3.067 tys. zł
Zysk z działalności operacyjnej EBIT – 861 tys. zł
Strata netto – 791 tys. zł
Do znaczącego wzrostu przychodów Emitenta w 2017 roku (o blisko 30% w stosunku do roku poprzedniego) oraz wypracowania istotnie wyższego zysku brutto na sprzedaży przyczyniły się: pozytywna dynamika sprzedaży projektów z posiadanego portfolio produktowego, znaczące inwestycje w rozwój kompetencji inżynierów i konsultantów oraz inwestycje w rozwój nowych linii produktowych.
Na wynik finansowy netto Emitenta wpłynęło przede wszystkim dostosowanie się do zasad odpisów aktualizacji należności przeterminowanych obowiązujących w Grupie Kapitałowej ABC Data S.A. (głównego akcjonariusza Emitenta). Miały one charakter zdarzeń jednorazowych, wśród których największy stanowi odpis należności od spółki IT.EXPERT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w związku z jej upadłością, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 3/2018 z dnia 19 lutego 2018 roku.
Raport roczny za 2017 rok zgodnie z harmonogramem zostanie opublikowany w dniu 21 marca 2018 r. w systemie EBI.
kom espi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl