Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd S4E S.A. informuje, iż w dniu 23 listopada 2017 roku Emitent podpisał aneks nr 2 do umowy kredytowej z Alior Bankiem S.A. („Bank”) zawartej w dniu 23 listopada 2016 roku (rb ESPI nr 23/2016) oraz aneksowanej w dniu 13 czerwca 2017 roku (rb ESPI nr 6/2017).
W wyniku podpisanego aneksu nr 2 dzień ostatecznej spłaty w przypadku sublimitu na kredyt w rachunku bieżącym został wydłużony o miesiąc i został ustalony na dzień 22 grudnia 2018 roku.
Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.