Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd S4E S.A. („Emitent”) informuje, iż powziął informację, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie o sygn. akt X GR 71/17 zabezpieczył majątek dłużnika IT.expert sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Dłużnik”) poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w toczącym się przed tym Sądem postępowaniu w przedmiocie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.
Spółka IT.EXPERT sp. z o.o. jest kontrahentem Emitenta. Emitent na dzień dzisiejszy posiada 1.038 tys. zł należności od Dłużnika.
W opinii Zarządu Emitenta, w związku z ww. postanowieniem Sądu Rejonowego, istnieje ryzyko, że należność, o której mowa powyżej, będzie w całości lub w części nieodzyskiwalna, co może wpłynąć na wynik finansowy Emitenta.