Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd S4E S.A. informuje, iż w dniu 2 stycznia 2018 roku Emitent podpisał aneks nr 4 do umowy kredytowej z Alior Bankiem S.A. („Bank”) zawartej w dniu 23 listopada 2016 roku (rb ESPI nr 23/2016) i aneksowanej w dniu 13 czerwca 2017 roku (rb ESPI nr 6/2017), w dniu 27 listopada 2017 roku (rb ESPI nr 19/2017) oraz w dniu 21 grudnia 2017 roku (rb ESPI nr 21/2017).
W wyniku podpisanego aneksu nr 4 dzień ostatecznej spłaty kredytu został wydłużony o 11 miesięcy i został ustalony na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz zmianie uległ limit linii kredytowej na kwotę 12,6 mln zł. W ramach obowiązującego limitu ustanowiono sublimit na kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 10 mln zł oraz sublimit na transakcje skarbowe, w tym walutowe transakcje terminowe FX Forward w kwocie 2,6 mln zł.
Warunkiem ustanowienia limitu linii kredytowej w kwocie 12,6 mln zł jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia wierzytelności Banku poprzez aktualizację poręczenia przez ABC Data S.A. (głównego akcjonariusza S4E S.A.) do dnia 31 stycznia 2018 r.
Oprocentowanie kredytu oparte jest o zmienną stopę procentową określoną jako suma stopy WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych + marża. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.