Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd S4E S.A. powziął informację, że ABC Data S.A. (główny akcjonariusz S4E S.A.) w dniu dzisiejszym udzielił poręczenie za zobowiązania z tytułu aneksu do umowy o wielocelowej linii kredytowej udzielonej S4E S.A. przez Alior Bank S.A. Zabezpieczeniem umowy kredytowej S4E S.A. jest oświadczenie ABC Data S.A. o poddaniu się egzekucji do kwoty 25,2 mln zł. Poręczenie zostało udzielone na okres do dnia 31 grudnia 2021 r. Udzielenie ww. poręczenia jest odpłatne. Tym samym został spełniony warunek ustanowienia limitu linii kredytowej do kwoty 12,6 mln zł w umowie kredytowej z Alior Bankiem, o której Emitent informował w rb ESPI nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018 roku.