Zarząd „S4E” S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 1 grudnia 2015 r. otrzymał podpisaną umowę o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku.

Na podstawie przedmiotowej umowy Emitentowi przyznany został kredyt w wysokości 4 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności. Okres kredytowania kończy się dnia 24 listopada 2016 r. Głównym zabezpieczeniem wierzytelności Banku jest gwarancja de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 2,4 mln zł.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Łączna wartość umów łączących Spółkę z Bankiem wynosi 5,3 mln zł. Zarząd Spółki uważa powyższe informacje za istotne, bowiem mają one wpływ na rozwój prowadzonej przez Emitenta działalności oraz na sytuacją majątkową i finansową, a w związku z tym mogą w znaczący sposób wpłynąć na cenę lub wartość notowanych akcji.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
  • Sebastian Karpiński – Członek Zarządu