Korekta raportu kwartalnego za II kw. 2017 r. w związku z zakończeniem przeglądu sprawozdania finansowego Emitenta przez biegłego rewidenta Grupy Kapitałowej ABC Data S.A.
Zarząd S4E S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 29 sierpnia 2017 roku powziął informację o zakończeniu przeglądu sprawozdania finansowego Emitenta za II kw. 2017 roku dokonanego przez biegłego rewidenta, Deloitte Polska sp. z o.o. sp. k. („Rewident”), uprawnionego do przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. Przegląd sprawozdania finansowego Emitenta odbył się na potrzeby podmiotu dominującego – spółki ABC Data S.A. – jako uzupełnienie do przeglądu sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za I półrocze 2017 roku. W wyniku ww. czynności Rewident wskazał na konieczność dokonania następujących korekt w sprawozdaniu finansowym Emitenta za II kw. 2017 roku:
I. Korekty do sprawozdania z całkowitych dochodów w II kwartale 2017 roku:
1. Zmniejszenie przychodów ze sprzedaży o 6.038 tys. PLN wynikający z nieprawidłowego momentu ich rozpoznania.
2. Zmniejszenie kosztu własnego sprzedaży o 5.708 tys. PLN wynikający z nieprawidłowego momentu ich rozpoznania.
3. Zwiększenie kosztów sprzedaży o 725 tys. PLN w wyniku rozpoznania w okresie bieżącym nakładów na budowę wartości niematerialnych i prawnych pomniejszonych o dotychczasową amortyzację.
4. Zwiększenie kosztów sprzedaży o 605 tys. PLN w wyniku rozpoznania w okresie bieżącym kosztów uprzednio rozliczanych przez Emitenta poprzez rozliczenia międzyokresowe kosztów.
5. Zmiana prezentacji kosztów sprzedaży (zwiększenie) i kosztów ogólnego zarządu (zmniejszenie) o 2 222 tys. PLN.
6. Zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych o 350 tys. PLN (rozwiązanie rezerwy dotyczącej programu motywacyjnego) w korespondencji z kapitałami rezerwowymi.
7. Zwiększenie pozostałych kosztów operacyjnych o 157 tys. PLN (aktualizacja wartości należności).
8. Zmniejszenie przychodów finansowych o 107 tys. PLN wynikające z kasowego ujęcia przychodów z odsetek od należności przeterminowanych.
9. Zmniejszenie obciążenia podatkiem dochodowym (bieżącym i odroczonym) w wyniku wprowadzenia korekt wymienionych w p. 1 do 8 powyżej.
II. Korekty do sprawozdania z sytuacji finansowej za okres na dzień 30 czerwca 2017 roku:
1. Zmniejszenie nakładów na wartości niematerialne i prawne o 725 tys. PLN i rozpoznanie związanych z tym kosztów w okresie bieżącym.
2. Zwiększenie nakładów na wartości niematerialne i prawne o 1.073 tys. PLN (zmiana prezentacyjna) w korespondencji ze środkami trwałymi w budowie i zobowiązaniami krótkoterminowymi.
3. Zmniejszenie wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego o 752 tys. PLN, rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego o 994 tys. PLN oraz zobowiązania z tytułu podatku dochodowego o 8 tys. PLN wynikających z wprowadzonych korekt.
4. Zmiana prezentacyjna rozliczeń międzyokresowych kosztów o 2.662 tys. PLN długoterminowych (zwiększenie) i krótkoterminowych (zmniejszenie).
5. Zwiększenie stanu zapasów w korespondencji z zobowiązaniami bieżącymi o 823 tys. PLN.
6. Saldo należności handlowych oraz pozostałych (zmniejszenie) o 3.417 tys. PLN.
7. Zmiana prezentacji zobowiązań pozostałych o 850 tys. PLN długoterminowych (zwiększenie) i krótkoterminowych (zmniejszenie).
8. Inne, niewymienione powyżej, wynikające z korekt do sprawozdania z całkowitych dochodów w II kwartale 2017 roku.
W związku z powyższym Zarząd S4E S.A. podjął uchwałę odnośnie sporządzenia i niezwłocznej publikacji korekty raportu kwartalnego Emitenta za II kw. 2017 roku uwzględniającej zalecenia wskazane przez Rewidenta.
W wyniku wprowadzenia ww. korekt zmianie uległy następujące główne dane finansowe za I półrocze 2017 roku, ujęte w sprawozdaniu finansowym Emitenta za II kwartał 2017 roku (wszystkie dane w tys. PLN):
Przychody ze sprzedaży – jest 81 468 było 87 506 Koszt własny sprzedaży – jest (73 682) było (79 390) Zysk (strata) brutto na sprzedaży – jest 7 786 było 8 116 Zysk (strata) na działalności operacyjnej – jest (814) było 653 Zysk (strata) przed opodatkowaniem – jest (1 111) było 463 Zysk netto za okres obrotowy – jest (1 167) było 157 Całkowite dochody ogółem – jest (1 167) było 157 Amortyzacja – jest (806) było (817) Aktywa trwałe – jest 12 229 było 10 543 Aktywa obrotowe – jest 73 139 było 75 733 Należności handlowe oraz pozostałe należności – jest 54 819 było 58 236 Aktywa razem – jest 85 368 było 86 276 Razem kapitały własne – jest 13 968 było 15 642 Zobowiązanie długoterminowe – jest 1 530 było 1 674 Zobowiązania krótkoterminowe – jest 69 870 było 68 960 Pasywa razem – jest 85 368 było 86 276