Podstawa prawna: §3 ust 1 pkt. 11 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 20 września 2017 roku Rada Nadzorcza dokonała wyboru Deloitte Polska Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę podmiotów upoważnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 73, KRS 0000446833 na biegłego rewidenta do zbadania jednostkowego sprawozdania Emitenta za rok obrotowy 2017 oraz dokonania przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2017.