Podstawa prawna:

  • Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd S4E S.A. informuje, iż w dniu 9 listopada 2016 roku zawarł z Bankiem Handlowym („Bank”) umowę ramową o udzielenie kredytów handlowych. W ramach zawartej umowy Bank udzieli Emitentowi krótkoterminowy kredyt z przeznaczeniem na bieżącą działalność w ramach limitu finasowania do maksymalnej wysokości 11 mln zł. Kredyt może być udzielony w PLN, EUR lub USD w ramach obowiązującego limitu. Oprocentowanie kredytu oparte jest o zmienną stopę procentową określoną jako suma stopy WIBOR (dla PLN), EURIBOR (dla EUR), LIBOR (dla USD) dla depozytów trzymiesięcznych + marża. Umowa została zawarta na czas nieokreślony z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Zabezpieczenie wierzytelności Banku jest typowe dla tego typu umów, w tym umowa cesji wierzytelności Emitenta i zabezpieczenie na innych aktywach Emitenta. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Ww. kredyt będzie stanowił zwiększenie kapitału obrotowego S4E S.A., zgodnie z przyjętą strategią finansowania działalności Emitenta.