Zarząd S4E S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2019 roku powołało pana Piotra Żelakiewicza na członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 17 lipca 2019r. Kadencja powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa w dniu 6 lipca 2021 roku.

 
 
 

Wymagane Regulaminem NewConnect informacje o powołanym członku Rady Nadzorczej Emitent przekaże oddzielnym raportem bieżącym niezwłocznie po uzyskaniu stosowanych informacji od ww. osoby.