Podstawa prawna:

  • Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd S4E S.A. informuje, iż w dniu 15 maja 2017 roku podpisał aneks do umowy z ING Bank Śląski S.A. („Bank”), w wyniku którego przystąpił do umowy kredytowej Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. („Klienci”). W okresie dostępności linii kredytowej S4E S.A. jest uprawniona do obciążenia rachunku w ramach salda ujemnego do 10 mln PLN oraz korzystania z innych usług do równowartości 10 mln PLN. Dzień zapadalności linii kredytowej został ustalony na 31 grudnia 2017 r. i jest automatycznie przesuwany o 12 miesięcy jeżeli Bank nie otrzyma od Klientów oświadczenia o braku zamiaru dalszego korzystania z linii kredytowej.
Oprocentowanie kredytu oparte jest o zmienną stopę procentową określoną jako suma stopy WIBOR/EURIBOR dla depozytów jednomiesięcznych + marża. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Klienci ponoszą solidarną odpowiedzialność za wypełnienie przez każdego z klientów wszelkich zobowiązań wynikających z umowy.
Emitent zamierza w ramach dostępnej linii kredytowej dokonać spłaty kredytu w Banku Handlowym S.A.