Zarząd S4E S.A. przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku:

  • Raport kwartalny za I kw. 2018 roku: 14 maja 2018 r.
  • Raport kwartalny za II kw. 2018 roku: 14 sierpnia 2018 r.
  • Raport kwartalny za III kw. 2018 roku: 14 listopada 2018 r.
  • Raport roczny za 2017 rok: 21 marca 2018 r.
Jednocześnie, zgodnie z §6 ust.10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” Emitent nie przekaże raportu za IV kwartał 2017 r.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do wiadomości przez Emitenta w formie raportu bieżącego.
Podstawa prawna: §6 pkt. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO