Podstawa prawna:

  • Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd S4E S.A. informuje, iż w dniu 29 listopada 2016 roku wpłynęła do Emitenta podpisana umowa faktoringu z Alior Bankiem S.A. („Faktor”). Umowa została zawarta na czas określony do 27.11.2017 r. i może być wypowiedziana z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Faktora na rzecz Emitenta usług faktoringowych obejmujących nabycie wierzytelności pieniężnych przysługujących Emitentowi wobec jego kontrahentów, za które zapłata będzie następowała poprzez wypłatę zaliczek na poczet nabycia wierzytelności, wypłatę reszty ceny wierzytelności oraz przejmowanie przez Faktora ryzyka niewypłacalności obiorców. Zgodnie z umową Emitent ceduje na Faktora wszystkie swoje istniejące i przyszłe wierzytelności pieniężne względem odbiorców z tytułu sprzedaży, dostawy towarów lub świadczenia usług. Limit Emitenta z tytułu zawartej umowy faktoringowej wynosi 7 mln zł. Z tytułu nabycia wierzytelności Faktor zapłaci Emitentowi kwotę w wysokości nominalnej wartości brutto określonej w fakturze pomniejszoną o wynagrodzenie Faktora, na które składają się prowizje, odsetki i opłaty typowe dla tego typu umów. Umowa faktoringowa zawarta jest bez regresu na Emitenta tj. prawa Faktora do żądania zwrotu przez Emitenta na rzecz Faktora zaliczki wypłaconej na poczet ceny nabycia wierzytelności, w związku z zawartą polisą ubezpieczeniową z Alior Bankiem.
Ww. umowa jest zgodna z przyjętą strategią finansowania działalności Emitenta.